MENU

Click here for the English version

Διαγνώστηκες με κάποιο ΣΜΝ;

Είναι σημαντικό να ενημερώσεις τους/τις σεξουαλικούς/ές σου συντρόφους στην περίπτωση που διαγνώστηκες με κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ). Αυτό θα τους/τις ενθαρρύνει να πάρουν την απόφαση να εξεταστούν και να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία έγκαιρα, εφόσον έχουν και οι ίδιοι/ίδιες εκτεθεί. Αυτό με τη σειρά του θα συνεισφέρει στη μείωση του συνόλου των νέων λοιμώξεων. Εάν η σεξουαλική σχέση σου με αυτά τα άτομα είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει η αντιμετώπιση να είναι ταυτόχρονη, διαφορετικά υπαρχει πιθανότητα επαναμόλυνσης ("λοίμωξη ping pong").

Μπορεί η σκέψη του να επικοινωνήσεις μια τέτοια πληροφορία με κάποιο/α σεξουαλικό/ή σου σύντροφο να σου φαίνεται δύσκολη ή να μην έχεις την κατάλληλη διατύπωση. Ταυτόχρονα, ο φόβος της έκθεσης μπορεί να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην πρόθεσή σου να ενημερώσεις. Ένας από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό, σχετίζεται με το φόβο και το στίγμα που συνοδεύει τα ΣΜΝ στην ελληνική κοινωνία, μιας και ακόμα η ανοιχτή συζήτηση για αυτά τα θέματα θεωρείται ταμπού.

Στην Ελλάδα, το 23% των ανθρώπων που ζουν με HIV δεν το γνωρίζει. Από τις 500 - 600 διαγνώσεις HIV που γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, το 53% γίνεται καθυστερημένα, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο για την υγεία των ίδιων των ατόμων, όσο και για τον αριθμό των νέων διαγνώσεων, καθώς ο ιός μεταδίδεται κατά κύριο λόγο από αδιάγνωστα άτομα.

Την ίδια στιγμή, υπολογίζεται ότι μόλις το 25% των ατόμων που έχουν ηπατίτιδα C στην Ελλάδα το γνωρίζουν, αφήνοντας κατά προσέγγιση 75.000 άτομα αδιάγνωστα. Τα περιστατικά σύφιλης αυξήθηκαν κατά 38% την περίοδο 2010-2015 (σύμφωνα με επιδημιολογική μελέτη του νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός). Αντίστοιχα, οι φορείς με ηπατίτιδα Β εκτιμώνται στους 150.000.

Διαγνώστηκες με ευλογιά των πιθήκων;

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση από τη Θετική Φωνή είναι διαθέσιμη εδώ.

Για να ενημερώσεις δωρεάν μέσω ανώνυμου SMS ή e-mail τους/τις σεξουαλικούς/ές σου συντρόφους ώστε να παρακολουθούν τυχόν συμπτώματα και να κάνουν την απαραίτητη εξέταση, στείλε e-mail στο info@athcheckpoint.gr και θα λάβεις τους κωδικούς που θα σου δώσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.


English version

Have you been diagnosed with an STD?

It is important to inform your sexual partner(s). This will encourage them to make the decision to get tested and receive appropriate treatment in a timely manner, since they have been exposed. This in turn will contribute to reducing all new infections. If your sexual relationship with these people is ongoing, treatment should be simultaneous; otherwise, there is a possibility of re-infection ("ping pong infection").

You may find the thought of communicating such information with a sexual partner frightening or you may be lacking in appropriate wording. At the same time, the fear of exposure may act as an inhibiting factor in your intention to inform. One of the reasons why this happens is related to the fear and stigma that accompanies STIs in Greece, as open discussion of these issues is still considered a taboo.

In Greece, 23% of people living with HIV are unaware of it. 53% of the 500-600 HIV diagnoses per year in Greece, are late. This has significant implications for the health of the individuals themselves as well as for the number of new diagnoses (since the virus is mainly transmitted by undiagnosed individuals).

At the same time, it is estimated that only 25% of people who have hepatitis C in Greece are aware of it, leaving an estimated 75,000 people undiagnosed. Syphilis cases increased by 38% in the period 2010-2015 (according to an epidemiological study by Andreas Syngros Hospital). Similarly, people who live with hepatitis B are estimated at 150,000.

Have you been diagnosed with monkeypox?

The latest update from Positive Voice is available here.

To inform your sexual partner(s) for free via an anonymous SMS or e-mail so that they monitor any symptoms and get tested, send an e-mail to info@athcheckpoint.gr and you will receive the codes that will give you access to the platform.